CIZELLÁLT EZÜST KUPA

Az ezüst kupa képi mondanivalója annak az ősi hitvilágnak, gondolatrendszernek a megvalósulása, mely szerint minden földiségben van kozmikus természetű is : „Mint fent, úgy lent” örök törvénye érvényesül. Jellemző rá, hogy a népművészet képi nyelvének sajátosságait mutatja meg, ugyanakkor a honfoglalás kori,ill. a velünk rokon szkíta népek művészetével egyezik. Ez tükröződik a vizuális alakzatok egymásba való átalakulásában,a képi építkezés alap- elemekből történő ragozó jellegében,az állati-és növényi lét közti átváltozást megjelenítő, lebegtetett,formák alkalmazásában.

ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös

Képi beszéde,vallásos tartalma okán ez nem egy hétköznapokban „bármikor-bárhol” használandó tárgy,hanem a téridő kitüntetett pontján megjelenő szakrális létező. A bor megivása adott időpontban rítussá válhat,szakrális lényeget magában hordozó cselekedetté alakulhat. A bor létrejötte maga egy szenvedéstörténet : A szőlőszemekből szép piros bor lesz,s ezen kívül még valakinek a vére jelenik meg ezen az úton. Magasabb szellemi szinten a szölő az a gyümölcs,vagy test,amiből Krisztus vére lesz. Ezt kell felszabadítani,ez egy energia.

A bor misztériuma (ovasmány) >>

Az energiák felszabadítása alulról felfelé irányuló mozgás,-vertikális tengely-mely összeköti a lentet (: kupa alsó része-talpazat,kis medalionok)a fönttel (: kiszélesedő felső rész,nagy mandorlák).

A kupa alsó része – fogó rész – zártabb rendszer. Összeszűkül az élet,mely még zárt,csíra –szerű állapotban van. Ez úgy ábrázolódik az ősi ábrázolási rendszer szerint – a szellem-lélek-test hármas tagozódásában, - hogy maguk alá húzott lábakkal jelenek meg. Testiségük zárt. A születés lent történik,az idő lentjében,az alig moccanatban. Itt válik áldottá az élet. Magzati állapot ez.

Erre utal megformáltságuk is : egyszerűbb formarend jellemzi őket,kevésbé plasztikusak a fent megjelenő mandorlák alakjaihoz képest. Testükben asztrális képírási jegyek : Nap-Hold páros.

ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös

Befoglaló keretükben futó növényi minta is csak jelzés-szerű,mint egy ütemterv. Mozgás- diagramm csupán a fenti „növényzet”mozgásához képest. Testiségük tehát zárt,mag-szerű : az élet lentjéhez csatol bennünket. Ugyanezt a lefelé kötő mozgást idézi meg e kis medalionok közti növényzet is.

Szellemi közepük (fejük) éppen testük közepén található,de ugyanakkor ez a „közép” egybeesik a medalion,-mint védőburok-szakrális közepével is.Ebből a középből elindul felfelé az élet : szellemi úton. Ezt a mozgást idézi meg agancsuk. Ez a kisugárzás képlet összetett : lsd. keresztes szarvast : holdsarlóból induló kettős keresztje több szintű megnyilvánulása a Teremtőnek: A holdsarló ölelése maga Boldogasszony,Szűz Mária. Belőle sarjad a Fiú,a testet öltött Isten. Kereszt tövében hármas kör : a szent háromság mag-szerű képlete. A kettős kereszt Életfa képlet is egyben,mely felfelé irányultságot idéz meg. Felfelé köt bennünket.

Kis medalionok felett lebegtetett létformák : madár és növény egybeírt képjele. A madarak még embrionális állapotban vannak. A kupának ezen részét használatkor kézbe fogjuk,tehát az ebben a sávban lévő minták tartakarásba kerülnek. Jelképes értelemben védett állapotban lesznek itt,az élet lentjében, ill. bentjében alakuló „lét-csírák”.

Felfelé haladva a kupak kiszélesedik,formái kitágulnak,így növekedvén. Minden egyre jobban testet ölt,elnyerik számukra végleges,de a teremtés folyamatában csak átmeneti állapotukat. Az alul lévő „madár-növény” fenti , testet öltött formájában már jól felismerhető, madár alakzatként nyilvánul meg. Belső lelkiségük a csigavonal spirálja,szárnyuk növényre emlékeztető kacskaringói visszautalnak „magzati” létük idejére. Fenti,kiteljesedettebb alakjuk nem végleges tehát,csak egy állapot a lét színpadán és összekapcsolódik a „lent”-tel,származásuk eredetével. Így ölelik körül a felső mandorlákat. Szarvas alakjai már plasztikusabbak,relief hatásuk jobban dominál : utalván ezzel a „megnyilvánult”-ság magasabb létfokozatára. Némelyik teste átlóra szerveződik,de ezen kívül mindháromra jellemző a felfelé irányultság : Agancsaik mozgásiránya magasabb szellemi tartományok felé jelöli ki az utat. A kupa felső és alsó része is hármas osztatú.A Szent háromság tehát nemcsak e kis egységben,hanem a kupa hármas tagolásában (:felső,-középső,-alsó világ),nagy egységben is jelen van.

ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös ezüst ékszer, arany ékszer, aranyműves, ezüstműves, ötvös

<<< vissza